900g

Liệu trình 3 tháng

Liệu trình ba tháng như sau: Thời gian sử dụng cao: 90 ngày Số lượng cao: 900g (tương ứng 9 thanh cao) Cách dùng: hướng dẫn sử dụng cao Hà thủ ô An Hoàng

600g

Liệu trình 2 tháng

Liệu trình hai tháng như sau: Thời gian sử dụng cao: 60 ngày Số lượng cao: 600g (tương ứng 6 thanh cao) Cách dùng: hướng dẫn sử dụng cao Hà thủ ô An Hoàng

300g

Liệu trình 1 tháng

Liệu trình một tháng như sau: Thời gian sử dụng cao: 30 ngày Số lượng cao: 300g (tương ứng 3 thanh cao) Cách dùng: hướng dẫn sử dụng cao Hà thủ ô An Hoàng